GDR-4 Comarca de Lugo

Logo Comarca de Lugo
         
 
 
 

Aviso legal

I. INFORMACIÓN XERAL

En cumprimento do deber de información previsto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), do 11 de xullo, a continuación indícanse os seguintes datos de información xeral nesta web:

A titularidade deste sitio web, comarcadelugo.gal, (en diante, Web) correspóndelle a: Asociación ADR Comarca de Lugo, con NIF: G27481662, cuxos datos de contacto son:

Enderezo: avenida Lugo, 89, 27220 – Friol (Lugo)

Teléfono de contacto: 982 238 000

Correo electrónico de contacto: info@comarcadelugo.gal

II. TERMOS E CONDICIÓNS XERAIS DE USO

Obxecto das condicións: O Sitio Web

As presentes Condicións Xerais de Uso (en diante, Condicións) teñen como finalidade regular o acceso e uso do Sitio Web. Para os efectos destas Condicións, entenderase polo Sitio Web: o aspecto exterior das interfaces de pantalla, tanto estática como dinámicamente, é dicir, a árbore de navegación; e todos os elementos integrados tanto nas interfaces de pantalla como na árbore de navegación (en diante, Contidos) e todos aqueles servizos ou recursos en liña que ofrece aos Usuarios (en diante, Servizos).

O GDR Comarca de Lugo resérvase o dereito a modificar, en calquera momento e sen previo aviso, a presentación e configuración do Sitio Web e dos Contidos e Servizos que nel poidan incorporarse. O Usuario recoñece e acepta que en calquera momento GDR Comarca de Lugo poderá interromper, desactivar e/ou cancelar calquera destes elementos que estean integrados no Sitio Web ou o acceso aos mesmos.

O acceso ao Sitio Web por parte do Usuario é gratuíto e, por norma xeral, é gratuíto sen que o Usuario teña que achegar ningunha compensación para poder desfrutar dela, salvo no relativo ao custo de conexión a través da rede de telecomunicacións que se lle facilite provedor que o Usuario teña contratado.

Ademais do custo de conexión a través da rede de telecomunicacións facilitada polo provedor de acceso, e que o Usuario puidese ter contratado, algúns dos Contidos ou Servizos ofrecidos por GDR Comarca de Lugo ou, se é o caso, terceiros a través do Sitio Web poderán estar suxeitos. á contratación previa dos Contidos ou Servizos, en cuxo caso se especificarán e/ou porán a disposición do Usuario as correspondentes Condicións Xerais ou Particulares polas que este se rexe.

O uso de calquera dos Contidos ou Servizos do Sitio Web poderá realizarse mediante a previa subscrición ou rexistro do Usuario.

O uso dos Contidos non precisa de subscrición ou rexistro previo.

O usuario

O acceso, navegación e uso do Sitio Web, así como dos espazos habilitados para interactuar entre os Usuarios, e o Usuario e GDR Comarca de Lugo, tales como espazos de comentarios e/ou blogs, confire a condición de Usuario, polo que, desde o momento. inicia a navegación polo Sitio Web, acéptanse todas as Condicións aquí establecidas, así como as súas posteriores modificacións, sen prexuízo da aplicación da correspondente normativa legal preceptiva no seu caso. Dada a relevancia do anterior, recoméndase ao Usuario a súa lectura cada vez que visite o Sitio Web.

A Web do GDR Comarca de Lugo ofrece unha gran variedade de información, servizos e datos. O Usuario asume a responsabilidade do correcto uso do Sitio Web. Esta responsabilidade estenderase a:

  • Un uso da información, Contidos e/ou Servizos e datos ofrecidos polo GDR Comarca de Lugo sen que sexa contrario ao disposto nestas Condicións, a Lei, a moral ou a orde pública, ou que de calquera outra forma poida supoñer prexuízo ao dereitos de terceiros ou o funcionamento do sitio web.
  • A veracidade e licitude da información facilitada polo Usuario nos formularios expedidos por GDR Comarca de Lugo para o acceso a determinados Contidos ou Servizos ofrecidos polo Sitio Web. En todo caso, o Usuario comunicará inmediatamente ao GDR Comarca de Lugo calquera feito que permita o uso indebido da información rexistrada nos devanditos formularios, tales como, pero non só, o roubo, extravío, ou acceso non autorizado a identificadores e/ou contrasinais, para proceder á súa inmediata cancelación.

O GDR Comarca de Lugo resérvase o dereito a retirar todos os comentarios e achegas que atenten contra a lei, o respecto á dignidade da persoa, sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, de spam, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que atenten contra a mocidade ou a infancia. , na súa opinión, non son axeitados para a súa publicación.

En todo caso, GDR Comarca de Lugo non será responsable das opinións expresadas polos Usuarios a través de comentarios ou outras ferramentas de blogs ou participación que poidan existir.

O mero acceso a esta Web non implica o establecemento de ningún tipo de relación comercial entre GDR Comarca de Lugo e o Usuario.

O Usuario declara que é maior de idade e ten capacidade legal suficiente para vincularse polas presentes Condicións. Polo tanto, esta Web do GDR Comarca de Lugo non está dirixida a menores. GDR Comarca de Lugo declina calquera responsabilidade polo incumprimento deste requisito.

Sempre cumprindo coa lexislación vixente, esta Web do GDR Comarca de Lugo está dirixida a todas as persoas, independentemente da súa idade, que poidan acceder e/ou navegar polas páxinas da Web.

O Sitio Web está dirixido principalmente a Usuarios residentes en España. GDR Comarca de Lugo non garante que o Sitio Web cumpra as leis doutros países, nin total nin parcialmente. Se o Usuario reside ou está domiciliado noutro lugar e decide acceder e/ou navegar polo Sitio Web, farao baixo a súa propia responsabilidade, debendo asegurarse de que o dito acceso e navegación cumpre coa lexislación local que lle sexa de aplicación, non asumindo GDR Comarca de Lugo calquera responsabilidade que puidese derivarse do devandito acceso.

III. ACCESO E NAVEGACIÓN NO SITIO WEB: EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

GDR Comarca de Lugo non garante a continuidade, dispoñibilidade e utilidade do Sitio Web, nin dos Contidos nin Servizos. GDR Comarca de Lugo fará todo o posible para garantir o bo funcionamento do Sitio Web, non obstante, non se fai responsable nin garante que o acceso a este Sitio Web non sexa ininterrompido ou que estea libre de erros.

Tampouco se responsabiliza nin se garante que os contidos ou software ao que se pode acceder a través deste Sitio Web estean libres de erros ou causen danos no sistema informático (software e hardware) do Usuario. En ningún caso o GDR Comarca de Lugo será responsable das perdas, danos ou prexuízos de calquera tipo derivados do acceso, navegación e uso do Sitio Web, incluídos, a título enunciativo e non limitativo, os producidos nos sistemas informáticos ou os ocasionados pola introdución de virus. .

GDR Comarca de Lugo tampouco se fai responsable dos danos que se puidesen ocasionar aos usuarios polo uso indebido desta Web. En particular, non se fai responsable de ningún xeito das caídas, interrupcións, faltas ou defectos das telecomunicacións que se poidan producir.

IV. POLÍTICA DE ENLACE

Infórmase de que o Sitio Web do GDR Comarca de Lugo pon ou poderá poñer a disposición dos Usuarios medios de ligazón (como, entre outros, ligazóns, banners, botóns), directorios e buscadores que permiten aos Usuarios acceder a sitios web da súa propiedade e/ou xestión terceiros.

A instalación destes enlaces, directorios e buscadores no Sitio Web ten como finalidade facilitar aos Usuarios a busca e o acceso á información dispoñible en Internet, sen que se considere unha suxestión, recomendación ou invitación a visitalos.

GDR Comarca de Lugo non ofrece nin comercializa, por si mesmo ou a través de terceiros, os produtos e/ou servizos dispoñibles nos devanditos sitios enlazados.

GDR Comarca de Lugo ofrece contido patrocinado, anuncios e/ou ligazóns de afiliados. A información que aparece nestas ligazóns de afiliados ou nos anuncios inseridos é proporcionada polos propios anunciantes, polo que GDR Comarca de Lugo non se fai responsable das posibles inexactitudes ou erros que poidan conter os anuncios, nin garante de ningún xeito a experiencia, integridade ou responsabilidade dos anunciantes ou da calidade dos seus produtos e/ou servizos.

Así mesmo, non garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade dos sitios distintos da súa propiedade aos que se poida acceder a través dos enlaces.

GDR Comarca de Lugo en ningún caso revisará ou controlará o contido doutros sitios web, nin aproba, examina ou avala os produtos e servizos, contidos, ficheiros e calquera outro material existente nos citados sitios enlazados.

GDR Comarca de Lugo non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos que puidesen producirse polo acceso, uso, calidade ou legalidade dos contidos, comunicacións, opinións, produtos e servizos dos sitios web non xestionados polo GDR Comarca de Lugo e que estean enlazados en este sitio web.

O Usuario ou terceiro que realice un hipervínculo desde unha páxina web doutra, distinta, á Web do GDR Comarca de Lugo deberá saber que:

Non está permitida a reprodución, total ou parcial, de ningún dos Contidos e/ou Servizos do Sitio Web sen autorización expresa do GDR Comarca de Lugo.

Tampouco está permitida ningunha declaración falsa, inexacta ou incorrecta na Web do GDR Comarca de Lugo, nin nos seus Contidos e/ou Servizos.

A excepción do hiperenlace, o sitio web no que se estableza dito hiperenlace non conterá ningún elemento deste sitio web, protexido como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, salvo autorización expresa do GDR Comarca de Lugo.

O establecemento do hiperenlace non suporá a existencia de relacións entre GDR Comarca de Lugo e o propietario do sitio web desde o que se realice, nin o coñecemento e aceptación por parte do GDR Comarca de Lugo dos contidos, servizos e/ou actividades ofertados en dito sitio web, e viceversa.

V. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O GDR Comarca de Lugo por si mesmo ou como cesionario, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do Sitio Web, así como dos elementos nel contidos (a título enunciativo e non exhaustivo, imaxes, son, audio, vídeo, software). ou textos, marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais empregados, programas informáticos necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.). Serán, polo tanto, obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, sendo de aplicación a elas a normativa tanto española como comunitaria nesta materia, así como os tratados internacionais relacionados coa materia e subscritos por España.

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, distribución e comunicación pública, incluída a modalidade de posta a disposición, de todo ou parte dos contidos deste sitio web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización do GDR Comarca de Lugo.

O Usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial de GDR Comarca de Lugo. Podes visualizar os elementos do Sitio Web ou mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do teu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre que sexa exclusivamente para o teu uso persoal. Non obstante, o Usuario non poderá eliminar, alterar ou manipular ningún dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no Sitio Web.

No caso de que o Usuario ou terceiro considere que algún dos Contidos do Sitio Web constitúe unha vulneración dos dereitos de protección da propiedade intelectual, deberá comunicalo inmediatamente a GDR Comarca de Lugo a través dos datos de contacto no apartado de INFORMACIÓN XERAL do presente Aviso Legal e Condicións Xerais de Uso.

VI. ACCIÓNS LEGAIS, LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

O GDR Comarca de Lugo resérvase a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere necesarias pola utilización indebida do Sitio Web e dos Contidos, ou polo incumprimento das presentes Condicións.

A relación entre o Usuario e GDR Comarca de Lugo rexerase pola normativa vixente e aplicable no territorio español. De xurdir algunha controversia en relación coa interpretación e/ou aplicación das presentes Condicións, as partes someterán os seus conflitos á xurisdición ordinaria, someténdose aos xuíces e tribunais correspondentes de conformidade coa lei.