GDR-4 Comarca de Lugo

Logo Comarca de Lugo
         
 
 
 

Documentación

Comarca de lugo

Programa LEADER

DOG Núm.12 Mércores, 18 de xaneiro de 2017 Páx.2616. RESOLUCIÓN de 29 de decembro de 2016 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección de 29 de decembro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao amparo da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR).

• Anexo II: Solicitude de Axuda.
• Anexo III: Resumo do Proxecto e Plan de Empresa (PP).
• Anexo IV: Resumo do Proxecto e Plan de Xestión (PNP).
• Anexo V: Orzamento.
• Anexo VI-A: Relación de Ofertas Solicitadas e Elixidas.
• Anexo VI-B: Declaración Sobre as Ofertas Solicitadas e Elixidas.

E a documentación asociada aos devanditos modelos…
• Instrución nº 1/2019, de 11 de xaneiro de 2019, criterios interpretativos referentes á creación e consolidación de emprego.
• Instrución nº 2/2019, de 29 de xaneiro de 2019, criterios interpretativos referentes aos investimentos no sector da produción agraria primaria referidos á mellora da eficiencia enerxétia e ao emprego de enerxías renovables.
• Ampliación de prazo máximo de execución de proxectos e modificación de datas do calendario de xestión.
• II Acta da comisión de seguemento entre a Axencia de Turismo de Galicia e Agader.
• Manual de procedemento. Medida 19 (Leader) do PDR de Galicia 2014-20.
• Instrución núm. 2/2017 – Investimentos en transformación e comercialización de produtos forestais.
• Acta da comisión de seguimento entre Agader e a Axencia de Turismo de Galicia.
• Instrución núm. 1/2017 – Tramitación de proxectos non productivos xeradores de ingresos.
• Listado de verificacións para operacións de investimento público.
• Corrección de erros das bases reguladoras das axudas ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4).
• Bases reguladoras das axudas ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4).
• Acordo Consello de Dirección de Agader sobre estratexias e entidades colaboradoras do Leader 2014-2020.
• Guía de Desenvolvemento Local Participativo para Actores.
• Mapa Leader Galicia 2014-2020.
• Guía Leader 2014-2020.
• Instrución núm. 1/2016.
• Modelo de convenio de colaboración entre a Agader e os GDR no marco do PDR de Galicia 2014-2020.
• Acordo de colaboración entre a Axencia de Turismo de Galicia e Agader no marco do PDR 2014-2020.
• Bases de selección de estratexias e de GDR correspondentes ao Leader (PDR Galicia 2014-2020).
• Listado verificación promotores públicos.
• Modelo cartel publicidad promotores (Castellano).
• Modelo cartel publicidad promotores (Galego).
• Proxectos para creación de prazas de aloxamento.
• Modelo de Aceptación.
• Modelo de Desestimento Parcial.
• Modelo de Desestimento Total.
Son subvencionables aqueles custos considerados necesarios para cumprir coa finalidade do proxecto, tales como:

• A construción e mellora dos bens inmobles.
• A adquisición de maquinaria.
• A adquisición de equipamento novo.
• A adquisición de terreos
• A adquisición de inmobles.
• Os investimentos intanxibles como a adquisición e o desenvolvemento de programas informáticos.
• O arrendamento con opción de compra.
• Os custos xerais vinculados ao investimento (estudos de viabilidade, honorarios referidos ao asesoramento sobre sustentabilidade económica e ambiental, gastos de proxectos, dirección de obra e adquisición de patentes, licenzas, dereitos de autor e marcas rexistradas).
• Os gastos notariais e rexistrais derivados do comezo da actividade prevista no proxecto.

Pola contra, non serán custos subvencionables:

• A mera reposición ou substitución de equipamento e as obras de mantemento das instalacións.
• Os investimentos que substitúan a outras que fosen financiadas polo fondo FEADER ou outro fondo comunitario, sempre que non transcorresen 5 anos desde a súa realización.
• Os investimentos de reforma ou rehabilitación de inmobles cuxa construción ou adquisición fose financiada polo fondo FEADER ou outro fondo comunitario nos 5 anos anteriores.
• Os gastos de funcionamento da actividade subvencionada e o material funxible en xeral, coas excepcións que para os proxectos de formación establécense.
• O IVE recuperable polo promotor do proxecto, así como os demais impostos indirectos que sexan susceptibles de recuperación ou compensación, así como os impostos persoais sobre a renda.
Segundo a estratexia da ADR Comarca de Lugo (GDR-04):

• Para proxectos PRODUTIVOS, a intensidade da axuda situarase nun mínimo do 25% en un máximo do 50% de investimento total subvencionable.
• Para proxectos NON PRODUTIVOS, tanto públicos como privados, a intensidade da axuda situarase nun mínimo do 40% en un máximo do 90% de investimento total subvencionable.

O importe da axuda estará limitado a un máximo de 200.000€ por proxecto ou por promotor durante tres exercicios fiscais.
As axudas son incompatibles, en xeral, con calquera outra axuda que, para o mesmo proxecto e finalidade, presente cofinanciamento comunitario (EIE), independentemente do fondo de procedencia e a súa tipoloxía.

Serán compatibles, con todo, con outras axudas, subvencións ou recursos públicos e privados destinados a financiar o mesmo proxecto, sempre que:

• O importe acumulado das axudas non exceda o custo total da actividade subvencionada.
• O importe total das axudas públicas non exceda os límites máximos previstos na normativa de axudas de estado.