GDR-4 Comarca de Lugo

Logo Comarca de Lugo
         
 
 
 

Normativa

Normativa

Preguntas frecuentes

BASES REGULADORAS SELECCIÓN DE ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL
A Resolución do 11 de febreiro de 2016 pola que se publica o Acordo do 10 de febreiro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras para a selección de estratexias de desenvolvemento local para a selección e recoñecemento dos grupos de desenvolvemento rural como entidades colaboradoras na xestión da medida Leader de Galicia e para a concesión da axuda preparatoria, cofinanciada co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convoca o correspondente proceso de selección.

• BASES REGULADORAS DAS AXUDAS LEADER (SUMEDIDAS 19.2 E 19.4)
Resolución de 29 de diciembre de 2016 por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Dirección de 29 de diciembre de 2016 por el que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas que se tramiten al amparo de la medida Leader (submedidas 19.2 y 19.4), cofinanciadas con el Feader en el marco del Programa de desarrollo rural de Galicia 2014-2020 (PDR).

• CORRECIÓN DE ERROS DAS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS LEADER (SUMEDIDAS 19.2 E 19.4)
Correción de erros da resolución do 29 de decembro de 2016 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección do 29 de decembro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR).

• MODIFICACIÓN DAS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS LEADER (SUBMEDIDA 19.2 E 19.4)
Resolución do 23 de novembro de 2017 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección do 23 de novembro de 2017 polo que se modifica o Acordo do 29 de decembro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

• CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS DA MEDIDA LEADER ANUALIDADE 2017-2018
Resolución do 30 de decembro de 2016 pola que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2017 e 2018, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.

• EXTRACTO CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS DA MEDIDA LEADER ANUALIDADE 2017-2018
Extracto da Resolución do 30 de decembro de 2016 pola que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2017 e 2018, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.

• LEI DE SUBVENCIONS DE GALICIA
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG).

• REGULAMENTO DA LEI DE SUBVENCIONS DE GALICIA
Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (RLSG).

• LEI DO EMPRENDEMENTO E COMPETITIVIDADE ECONÓMICA DE GALICIA
Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.

• REGLAMENTO ÚNICO DE REGULACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS
Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos.

• Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións

• Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións

• Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

• Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público

• Lei 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito a asociaciación

• Anexo I: lista prevista en el artículo 38 del tratado de funcionamiento de la unión europea

• PDR de Galicia, aprobado pola Decisión de execución da Comisión Europea do 18 de novembro de 2015 (CCI: 2014ES06RDRP011)

• Regulamento (UE) nº 1303/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Feder, FSE, ao Fondo de Cohesión, ao Feader e ao FEMP, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Feder, FSE, ao Fondo de Cohesión e ao FEMP

• Regulamento (UE) nº 1305/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1698/2005, do Consello

• Regulamento (UE) nº 1306/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, sobre o financiamento, xestión e seguimento da política agrícola común

• Regulamento (UE) nº 1407/2013, da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis

• Regulamento (UE) nº 807/2014, da Comisión, do 11 de marzo, que completa o Regulamento (UE) nº 1305/2013

• Regulamento de execución (UE) nº 808/2014, da Comisión, do 17 de xullo, modificado polo Regulamento de execución (UE) nº 669/2016, da Comisión; polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1305/2013

• Regulamento (UE) nº 809/2014, da Comisión, do 17 de xullo, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1306/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, no que se refire ao sistema integrado de xestión e control, ás medidas de desenvolvemento rural e á condicionalidade

• Regulamento delegado (UE) nº 640/2014, do 11 de marzo, polo que se completa o Regulamento (UE) nº 1306/2013, do Parlamento Europeo e do Consello

• Reglamento (UE) nº 1408/2013 de la comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del tratado de funcionamiento de la unión europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola

• Reglamento (UE) nº 360/2012 de la comisión de 25 de abril de 2012 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del tratado de funcionamiento de la unión europea a las ayudas de minimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general