Documentación necesaria

DOG Núm.12 Mércores, 18 de xaneiro de 2017 Páx.2616. RESOLUCIÓN de 29 de decembro de 2016 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección de 29 de decembro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao amparo da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR).
 
        • Anexo II: Solicitude de Axuda.
        • Anexo III: Resumo do Proxecto e Plan de Empresa (PP).
        • Anexo IV: Resumo do Proxecto e Plan de Xestión (PNP).
        • Anexo V: Orzamento.
        • Anexo VI-A: Relación de Ofertas Solicitadas e Elixidas.
        • Anexo VI-B: Declaración Sobre as Ofertas Solicitadas e Elixidas.
 
E a documentación asociada aos devanditos modelos…

Documentación Xeral

        • Instrución nº 1/2019, de 11 de xaneiro de 2019, criterios interpretativos referentes á creación e consolidación de emprego.
        • Instrución nº 2/2019, de 29 de xaneiro de 2019, criterios interpretativos referentes aos investimentos no sector da produción agraria primaria referidos á mellora da eficiencia enerxétia e ao emprego de enerxías renovables.
        • Ampliación de prazo máximo de execución de proxectos e modificación de datas do calendario de xestión.
        • II Acta da comisión de seguemento entre a Axencia de Turismo de Galicia e Agader.
        • Manual de procedemento. Medida 19 (Leader) do PDR de Galicia 2014-20.
        • Instrución núm. 2/2017 – Investimentos en transformación e comercialización de produtos forestais.
        • Acta da comisión de seguimento entre Agader e a Axencia de Turismo de Galicia.
        • Instrución núm. 1/2017 – Tramitación de proxectos non productivos xeradores de ingresos.
        • Listado de verificacións para operacións de investimento público.
        • Corrección de erros das bases reguladoras das axudas ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4).
        • Bases reguladoras das axudas ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4).
        • Acordo Consello de Dirección de Agader sobre estratexias e entidades colaboradoras do Leader 2014-2020.
        • Guía de Desenvolvemento Local Participativo para Actores.
        • Mapa Leader Galicia 2014-2020.
        • Guía Leader 2014-2020.
        • Instrución núm. 1/2016.
        • Modelo de convenio de colaboración entre a Agader e os GDR no marco do PDR de Galicia 2014-2020.
        • Acordo de colaboración entre a Axencia de Turismo de Galicia e Agader no marco do PDR 2014-2020.
        • Bases de selección de estratexias e de GDR correspondentes ao Leader (PDR Galicia 2014-2020).
        • Listado verificación promotores públicos.
        • Modelo cartel publicidad promotores (Castellano).
        • Modelo cartel publicidad promotores (Galego).
        • Proxectos para creación de prazas de aloxamento.
        • Modelo de Aceptación.
        • Modelo de Desestimento Parcial.
        • Modelo de Desestimento Total.

Prazo e lugar de presentación de proxectos

As solicitudes de axuda poderán presentarse, ao longo de todo o período de vixencia do Programa LEADER Galicia 2014-2020.
 
Os promotores deben dirixir a súa solicitude de axuda ao GDR-04 Comarca de Lugo, sito en Friol, Avenida de Lugo número 89; segundo o modelo normalizado que se incorpora a estas bases reguladoras como anexo II.
 
Anualmente:
1º prazo:
        • Presentación: ata o 31 de marzo de cada ano dentro do programa.
        • Valoración e selección: ata o 30 de xuño dese mismo ano.
 
2º prazo (de forma excepcional se non se agotase o presuposto):
        • Presentación: ata o 31 de maio de cada ano dentro do programa.
        • Valoración e selección: ata o 31 de agosto dese mismo ano.
 
Xustificación das inversións:
        • Ata o 15 de outubro dese mismo ano.

Como se avalían os proxectos?

Criterios de avaliación:
        • Localización da iniciativa no territorio.
        • Tipo de promotor da iniciativa.
        • Modalidade da iniciativa (creación, modernización, etc).
        • Creación e consolidación de emprego na iniciativa.
        • Relación co medio ambiente da iniciativa.
        • Adecuación da iniciativa á estratexia da ADR Comarca de Lugo.
        • Uso de recursos endóxenos da iniciativa.
        • Prioridade estratéxica da iniciativa.
 
Dossier completo dos criterios de avaliación.

Proceso de tramitación da axuda