GDR-4 Comarca de Lugo

Logo Comarca de Lugo
         
 
 
 

Política de privacidade

 • Inicio
 • Política de privacidade

Protección de datos persoais segundo o GDPR

Asociación ADR Comarca de Lugo, en aplicación da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, informa de que os datos persoais recollidos a través dos formularios da páxina web: www.comarcadelugo.gal, están incluídos nos ficheiros automatizados propios dos usuarios dos servizos da Asociación ADR Comarca de Lugo

A recollida e tratamento automatizado de datos persoais ten como finalidade manter a relación comercial e realizar tarefas de información, formación, asesoramento e outras actividades da Asociación ADR Comarca de Lugo.

Estes datos só serán cedidos a aquelas entidades que sexan necesarias co único obxectivo de cumprir coa finalidade anteriormente indicada.

A Asociación ADR Comarca de Lugo adopta as medidas necesarias para garantir a seguridade, integridade e confidencialidade dos datos de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo aos a protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á súa libre circulación, e derrogando a antiga LOPD, a nova Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais (LOPDGDD).

O usuario poderá exercer en calquera momento os dereitos de acceso, oposición, rectificación, cancelación, limitación e portabilidade recoñecidos no citado Regulamento (UE). O usuario pode exercer estes dereitos a través do correo electrónico: info@comarcadelugo.gal ou no enderezo: Avenida Lugo, 89, C.P. 27220 – Friol (Lugo).

O usuario declara que todos os datos facilitados por el son certos e correctos, e comprométese a mantelos actualizados, comunicando as modificacións a Asociación ADR Comarca de Lugo.

Con que finalidade trataremos os teus datos persoais?

Na Asociación ADR Comarca de Lugo trataremos os seus datos persoais recollidos a través do Sitio Web: www.comarcadelugo.gal, para os seguintes fins:

 • Envío de información comercial e newsletters sobre novos servizos ofrecidos na web e no sector.
 • Enviar información promocional por vía electrónica.

Lembrámoslle que pode opoñerse ao envío de comunicacións comerciais por calquera medio e en calquera momento, enviando un correo electrónico ao enderezo indicado anteriormente.

Os campos destes rexistros deben estar cubertos, sendo imposible acadar os fins indicados se non se facilitan estes datos.

Canto tempo se conservan os datos persoais recollidos?

Os datos persoais facilitados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou non solicite a súa supresión e durante o período polo que poidan xurdir responsabilidades legais polos servizos prestados.

Lexitimación:

O tratamento dos seus datos realízase coas seguintes bases legais que o lexitiman:

 • A solicitude de información e/ou a contratación dos servizos da Asociación ADR Comarca de Lugo, cuxos termos e condicións se porán á súa disposición en todo caso, con carácter previo á posible contratación.
 • Consentimento libre, específico, informado e inequívoco, tal e como lle informamos poñendo á súa disposición esta política de privacidade que, tras a súa lectura, se está de acordo, pode aceptar mediante unha declaración ou unha clara acción afirmativa, como marcando a caixa prevista para tal fin.

Se non nos facilitas os teus datos ou o fas de forma incorrecta ou incompleta, non poderemos dar resposta á túa solicitude, imposibilitando totalmente a subministración da información solicitada ou a realización da contratación dos servizos.

Destinatarios:

Os datos non serán comunicados a ningún terceiro que non sexa Asociación ADR Comarca de Lugo, salvo obriga legal.

Contratáronse servizos de hospedaxe situados fóra do Espazo Económico Europeo, en EE. UU., considerado un destino seguro para as transferencias internacionais de datos, segundo o acordo alcanzado en materia de protección de datos entre a UE e EE. UU. (Trans-Atlantic Data Privacy Framework).

Datos recollidos polos usuarios dos servizos

Nos casos en que o usuario inclúa ficheiros con datos persoais en servidores de hospedaxe compartido, Asociación ADR Comarca de Lugo non se fai responsable do incumprimento por parte do usuario do RGPD.

Dereitos de propiedade intelectual www.comarcadelugo.gal

A Asociación ADR Comarca de Lugo é titular de todos os dereitos de autor, propiedade intelectual e industrial, “know how” e calquera outro dereito relacionado cos contidos do sitio web www.comarcadelugo.gal e dos propios servizos que nel se ofrecen. así como os programas necesarios para a súa implementación e información relacionada.

Non está permitida a reprodución, publicación e/ou uso non estritamente privado dos contidos, total ou parcial, do sitio web www.comarcadelugo.gal sen o consentimento previo por escrito.

Propiedade intelectual do software

O usuario deberá respectar os programas de terceiros postos a disposición pola Asociación ADR Comarca de Lugo, aínda que sexan gratuítos e/ou de acceso público.

Asociación ADR Comarca de Lugo conta cos dereitos de explotación e propiedade intelectual necesarios para o software.

O usuario non adquire ningún dereito ou licenza para o servizo contratado, sobre o software necesario para a prestación do servizo, nin sobre a información técnica para o seguimento do servizo, salvo os dereitos e licenzas necesarios para o cumprimento dos servizos contratados e só durante a súa duración.

Para calquera actuación que exceda do cumprimento do contrato, o usuario necesitará autorización por escrito da Asociación ADR Comarca de Lugo, quedando prohibido o acceso, modificación, visualización da configuración, estrutura e ficheiros dos servidores titularidade da Asociación ADR Comarca de Lugo. Lugo , asumindo a responsabilidade civil e penal derivada de calquera incidencia que se produza nos servidores e sistemas de seguridade como consecuencia directa dunha actuación neglixente ou dolosa por parte desta.

Propiedade intelectual do contido aloxado

Uso contrario á lexislación de propiedade intelectual dos servizos prestados pola Asociación ADR Comarca de Lugo e, en particular, de:

 • Uso contrario ás leis españolas ou que infrinxe dereitos de terceiros.
 • A publicación ou transmisión de calquera contido que, a xuízo da Asociación ADR Comarca de Lugo, sexa violento, obsceno, abusivo, ilegal, racial, xenófobo ou difamatorio.
 • Cracks, números de serie do programa ou calquera outro contido que vulnere os dereitos de propiedade intelectual de terceiros.
 • A recollida e/ou uso de datos persoais doutros usuarios sen o seu consentimento expreso ou en contravención do disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección de persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á súa libre circulación.
 • O uso do servidor de correo e enderezos de correo electrónico do dominio para enviar correo masivo non desexado.

O usuario é responsable do contido da súa páxina web, da información transmitida e almacenada, das ligazóns de hipertexto, das reclamacións de terceiros e das accións legais en materia de propiedade intelectual, dereitos de terceiros e protección dos menores.

O usuario é responsable das leis e normativas vixentes e das normas que teñan que ver co funcionamento do servizo en liña, o comercio electrónico, os dereitos de autor, o mantemento da orde pública, así como os principios universais de uso de Internet.

O usuario indemnizará a Asociación ADR Comarca de Lugo polos gastos que se xere pola imputación da Asociación ADR Comarca de Lugo en todo caso cuxa responsabilidade sexa imputable ao usuario, incluídos os honorarios e gastos de defensa xurídica, incluso no caso de non – Resolución xudicial definitiva.

Protección da información aloxada

Asociación ADR Comarca de Lugo realiza copias de seguridade dos contidos aloxados nos seus servidores, non obstante, non se fai responsable da perda ou eliminación accidental de datos por parte dos usuarios. Así mesmo, non garante a substitución total dos datos borrados polos usuarios, xa que os citados datos puideron ser borrados e/ou modificados durante o período de tempo transcorrido desde a última copia de seguridade.

Os servizos ofertados, agás os servizos específicos de copia de seguridade, non inclúen a substitución dos contidos gardados nas copias de seguridade realizadas pola Asociación ADR Comarca de Lugo, cando esta perda sexa imputable ao usuario; Neste caso, determinarase unha tarifa en función da complexidade e volume da recuperación, sempre previa aceptación do usuario.

A substitución dos datos borrados só se inclúe no prezo do servizo cando a perda de contidos se deba a causas imputables á Asociación ADR Comarca de Lugo.

Comunicacións comerciais

En aplicación da LSSI. Asociación ADR Comarca de Lugo non remitirá comunicacións publicitarias ou promocionais por correo electrónico ou outro medio equivalente de comunicación electrónica que non fosen previamente solicitadas ou expresamente autorizadas polos destinatarios das mesmas.

No caso de usuarios cos que exista unha relación contractual previa, a Asociación ADR Comarca de Lugo está autorizada para o envío de comunicacións comerciais referidas a produtos ou servizos da Asociación ADR Comarca de Lugo que sexan similares aos que foron contratados inicialmente co cliente.

En todo caso, o usuario, logo de acreditar a súa identidade, poderá solicitar que non se lle remita máis información comercial a través das canles de Atención ao Cliente.